เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด

วันที่ 12 ก.ค. 2562

                 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่
             สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์สหกรณ์การเกษตร
             ห้างฉัตร จำกัด อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 377,429,988.43 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ
             4,169,022.08 บาท มีสมาชิกทั้งสิ้นจำนวน 2,613 ราย
จำนวนคนอ่าน 376 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]