เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด

วันที่ 8 ก.ค. 2562

                           วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรสมุนไพร
                ตำบลแม่มอก จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ณ ศาลาเปรียญวัดบ้านกุ่มเนิ้งใต้ ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
                สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 1,308,059.83 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 51,207.97 บาท มีสมาชิกทั้งสิ้นจำนวน 201 ราย
จำนวนคนอ่าน 435 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]