สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ

วันที่ 28 มิ.ย. 2562

                       สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี สำหรับสหกรณ์ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
         30 มิถุนายน 2562
ณ คลังสินค้าของสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแจ้ห่ม จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จำกัด สหกรณ์การเกษตร
         เกาะคา จำกัด สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และสหกรณ์
         การเกษตรเสริมงาม จำกัด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี และเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการปิดบัญชีประจำปี
         ของสหกรณ์ต่อไป
จำนวนคนอ่าน 461 คน จำนวนคนโหวต 6 คน

  จำนวนคนโหวต 6 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]