สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมทำบัญชีส่งเสริมการออม และสร้างพลังการออม ออมเงิน ออมความดี "โครงการทำบัญชีส่งเสริมการออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

วันที่ 14 พ.ค. 2562

                                   วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม
          ทำบัญชีส่งเสริมการออม และสร้างพลังการออม ออมเงิน ออมความดี "โครงการทำบัญชีส่งเสริมการออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
          มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"
เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
          บรมราชาภิเษก ด้วยการสร้างพลังการออม : ออมเงิน ออมความดี และใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออมตามปรัชญาเศรษฐกิจ
          พอเพียง สร้างวิถีการออมด้วยบัญชี อันจะนำไปสู่วิถีการใช้ชีวิต อย่างมีวินัยทางการเงิน เกิดกลไกที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศไทย
          อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 468 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]