ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นมืออาชีพ

วันที่ 22 เม.ย. 2562

       นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
   หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นมืออาชีพ
  โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธาน
   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานสอบบัญชีได้เพิ่มศักยภาพของตนเองให้ทันความก้าวหน้าด้านการบัญชี และการสอบบัญชี สามารถปฏิบัติงาน
   ได้อย่างมีมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี และมีเทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งเกิดความ
   ร่วมมือในการปฏิบัติเป็นเครือข่ายร่วมกัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2562 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
   ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 และ 7 เข้าร่วมประชุม จำนวน 287 คน ณ ห้องประชุมทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท อำเภอวังทอง
   จังหวัดพิษณุโลก
จำนวนคนอ่าน 344 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]