สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

วันที่ 20 มี.ค. 2562

                         วันที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ผู้มีสิทธิออกมาใช้สิทธิ
     เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day)
โดยมี นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ บริเวณข่วงนคร 
     (ห้าแยกหอนาฬิกา) มีประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม และสมาคมต่างๆ ร่วมแสดง
     พลังทำกิจกรรม "รวมใจรวมพลังชาวลำปาง เดินรณรงค์เคาะประตูบ้าน BIG DAY" ช่วยกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนชาวลำปางไปร่วม
     ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ปลุกจิตสำนึก ทั้งกลุ่มเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนคนรุ่นเก่า ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง
     และให้ประชาชนผู้มีสิทธิ ได้ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงกันอย่างเต็มที่ โดยแยกไปตามเส้นทางสายต่าง ๆ 5 เส้นทาง ทั้งถนนสายบ้านเชียงราย
     ถึง ถนนทิพย์ช้าง, ถนนสายบุญวาทย์, ถนนฉัตรไชย และเส้นทางถนนท่าคราวน้อย
จำนวนคนอ่าน 375 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]