ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการบันทึกบัญชีฟาร์มและบัญชีครัวเรือน

วันที่ 28 ก.พ. 2562

               วันที่ 28 มีนาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เบื้องต้น
       ในการบันทึกบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน
เพื่อรู้ถึงฐานะทางการเงิน กำไรขาดทุน และจุดบกพร่องที่จะแก้ไข ตลอดจนการคำนวณที่จะแบ่งผล
       กำไรให้ผู้ร่วมงาน แก่ผู้เข้าอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ จำนวน 30 ราย ณ นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร อำเภอเกาะคา
       จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 456 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]