ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนการเคหะนครลำปาง จำกัด

วันที่ 17 ก.พ. 2562

                     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางจันทร์ฉาย มะทะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
              เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนการเคหะนครลำปาง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร
              เอนกประสงค์ชุมชนการเคหะนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 12,287,754.42 บาท
              ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 303,671.43 บาท มีสมาชิกจำนวน 369 ราย
จำนวนคนอ่าน 327 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]