ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด

วันที่ 17 ก.พ. 2562

                           วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบ
                บัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
                ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 57,378,205.06 บาท
                ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 241,669.22 บาท มีสมาชิกจำนวน 1,619 ราย
จำนวนคนอ่าน 343 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]