เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด

วันที่ 15 ส.ค. 2560

           ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้
 นางอัญชลีญา บัวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
 สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 1,369,874.56 บาท สมาชิกจำนวน 202 ราย
จำนวนคนอ่าน 454 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]