กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันที่ 19 ก.ย. 2559

            กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าติดตามประเมินผล
 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
 (Smart Farmer) โครงการสร้างความยั่งยืนในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ  และการปฏิบัติงาน
 ครูบัญชีอาสา ในอำเภอแม่ทะ และอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน
 2559 เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนางานโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จำนวนคนอ่าน 469 คน จำนวนคนโหวต 5 คน

  จำนวนคนโหวต 5 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]