สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบัญชีชุมชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจความพึงพอใจวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันที่ 16 ก.ย. 2559

                            เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย
  นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริม
  และพัฒนาการบัญชีชุมชน โดย นางสุทิศา วิเศษ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และ
  นางสาวภัทรภร หลักทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจ
  ความพึงพอใจ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตจากข้าวบ้านต้นฮ่าง หมู่ 4 อำเภอวังเหนือ 
  และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยหมักบ้านแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เพื่อศึกษา
  การปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และนำข้อมูลที่ได้จาก
  การศึกษาดังกล่าว มาปรับปรุงการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ให้มีประสิทธิภาพและ
  สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนตามนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จำนวนคนอ่าน 686 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]