ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ ติดตามการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2559

วันที่ 15 ก.ย. 2559

             เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 นายกานตพงศ์ รอดสิน ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ
  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ติดตามการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
  การผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2559 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  เพื่อชี้แจงแนวทาง
  การปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2560 
  และในช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
  อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรค
  ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานโครงการจากผู้ปฏิบัติงาน
จำนวนคนอ่าน 523 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]