ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภคแบบครบวงจร

วันที่ 21 ต.ค. 2558

            เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง กระตุ้นติดตาม
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
  ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคแบบครบวงจรพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ณ ศาลาอเนก
  ประสงค์บ้านเวียง ตำบลล้อมแรด. อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 330 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]