โครงการประสานความร่วมมือ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับบริการตรวจสอบบัญชี ปี 2559

วันที่ 20 ต.ค. 2558

                      เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดโครงการประสาน
 ความร่วมมือและเตรียมความพร้อมเพื่อรับบริการตรวจสอบบัญชี ปี 2559 เพื่อให้
 สหกรณ์ได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการบริการตรวจสอบ
 บัญชีสหกรณ์ เตรียมความพร้อมทั้งด้านการจัดทำงบการเงิน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 ในการพัฒนางานสหกรณ์ระหว่างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กับสหกรณ์และ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด อำเภอเมือง
 จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 329 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]