สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุม 3 ฝ่าย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด

วันที่ 6 ต.ค. 2558

                      ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ลำปาง และ นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม 3 ฝ่าย
ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะกรรมการสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี โดยให้สหกรณ์
กำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี เพื่อให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ณ สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 341 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]