เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 29 ก.ย. 2558

                เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
  สหกรณ์ลำปาง นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
  ทีมงานคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2558 โดยร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อ
  ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
  ตามแผนพัฒนาองค์กรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ลานกิจกรรม ลำปางรีสอร์ท
  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 353 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]