สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"

วันที่ 8 มิ.ย. 2558

          ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์
"ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลำปาง เป็นประธาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์/เปิดตัวการดำเนินพันธกิจว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนใน
จังหวัดให้ความสำคัญ ร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันปราบปรามการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนนโยบาย "ลำปางสุจริต" ของจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้ร่วมกัน
ประกาศเจตนารมณ์ ในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการโกงกิน
แผ่นดิน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชน และจะเจริญรอย
ตามเบื้องพระยุคลบาท ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนคนอ่าน 417 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]