ติดตามการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย ของนักเรียนโรงเรียนเมืองมายวิทยา

วันที่ 29 พ.ค. 2558

              เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าติดตาม
      การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย ของนักเรียนโรงเรียนเมืองมายวิทยา พร้อมกับมอบรางวัลให้กับ
      นักเรียนที่ชนะการประกวดร้อยแก้ว ในหัวข้อเรื่อง บัญชีกับเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องใน
      โอกาสครบรอบพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
      ราชกุมารี และได้เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      โรงเรียนเมืองมายวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 615 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]