ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังศิลาท่าเมล์ จำกัด

วันที่ 15 มี.ค. 2558

              เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย
      นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วม
      ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังศิลาท่าเมล์ จำกัด
      เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน
      และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ ศาลาเอนกประสงค์
      วัดบ้านวังหิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 876 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]