ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกาะคา จำกัด

วันที่ 13 มี.ค. 2558

                       เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย
     นางจันทร์ฉาย มะทะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่
     สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกาะคา จำกัด เพื่อรับทราบผล
     การดำเนินงานประจำปี และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ 
     ในการ
ดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ ที่ทำการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกาะคา จำกัด
     อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 378 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]