อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอแม่เมาะ

วันที่ 3 มี.ค. 2558

                        ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
           โดย นางเสาวนีย์ แสนจิตต์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เป็นวิทยากรอบรม
           การจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนา
           เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอแม่เมาะ
           ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 398 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]