อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง

วันที่ 26 ก.พ. 2558

                          ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย 
      นางจันทร์ฉาย มะทะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำ
      บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
      (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 
      จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 551 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]