ผอ. สตท.7 ตรวจเยี่ยมและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 (Road To Quality) สตส.ลำปาง

วันที่ 27 มี.ค. 2557

               นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
ตรวจเยี่ยมและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 (Road To Quality)
เทคนิคกระบวนการสอบบัญชี เทคนิคการตรวจสอบบัญชี วิธีการตรวจสอบบัญชีแต่ละด้าน
การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และตลอดจนให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและลดปัญหา ในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ
               โดยมี นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วม ประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ในวันที่  27 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 466 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]