เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 21 มี.ค. 2557

                              เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
      นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
      นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จัดกิจกรรมเสริมสร้างทีมงานคุณภาพ
      ประจำปีงบประมาณ 2557  โดยร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการ บริจาคเงินและ
      สิ่งของให้กับผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร ได้ร่วมกันบำเพ็ญตนให้เป็น
      ประโยชน์ต่อสังคม ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
      แผนพัฒนาองค์กรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
      สังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 488 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]