สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด

วันที่ 19 มี.ค. 2557

                        เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
          โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร   นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
          ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน  และบัญชี
          ต้นทุนอาชีพ ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด  ในการอบรม
          ฟื้นฟูอาชีพ  โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย  และประชาชนผู้มีรายได้
          น้อยที่มีหนี้ค้างต่ำกว่า 500,000 บาท  ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  โดย
          กรมส่งเสริมสหกรณ์  ณ สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด  อำเภอวังเหนือ
          จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 474 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]