สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด

วันที่ 16 มี.ค. 2557

                        เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
           โดย  นางนงลักษณ์ ปงจันตา  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
           ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน  และบัญชี
           ต้นทุนอาชีพ ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด   ในการ
           อบรมฟื้นฟูอาชีพ โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย และประชาชนผู้มี
           รายได้น้อยที่มีหนี้ค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
           โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 466 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]