สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาชีพ

วันที่ 13 มี.ค. 2557

                         เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
      โดย  นางนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
      ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน  และบัญชีต้นทุน
      อาชีพ ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ในการอบรมฟื้นฟูอาชีพ
      โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ค้างต่ำ
      กว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
      ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 384 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]