สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ

วันที่ 11 มี.ค. 2557

                     เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  โดย
     นางนงลักษณ์ ปงจันตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากร
     บรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับสมาชิก
     สหกรณ์การเกษตรนิคมฯกิ่วลม จำกัด ในการอบรมฟื้นฟูอาชีพ โครงการพักหนี้
     เกษตรกรรายย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ค้างต่ำกว่า 500,000 บาท
     ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
จำนวนคนอ่าน 475 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]