ลำดับที่

สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

หมายเหตุ

สหกรณ์  

1

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด  

2

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าคราวน้อย จำกัด  

3

สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนกำแพงเมืองประตูตาล  

4

สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จำกัด  

5

สก.ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังยาว จำกัด  

6

สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด  

7

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลำปาง จำกัด  

8

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

ภาคเอกชน

9

สหกรณ์การเกษตรเมืองงาว จำกัด

เลิก

10

สหกรณ์ผู้ปลูกกระทียมและหอมแดงวังเหนือ

เสนอเลิก

กลุ่มเกษตรกร  

1

กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลปงเตา  

2

กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลบ้านโป่ง  

3

กลุ่มเกษตรกรทำนาปงเตา  

4

กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านร้อง  

5

กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านแหง  

6

กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านแหง  

7

กลุ่มเกษตรกรทำไร่เมืองปาน  

8

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลบ้านดง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์