นายสุวิทย์ อริยะสม

ผู้สอบบัญชี

นางสาวปลื้มจิต เนตรสุวรรณ์

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

 

สายสอบบัญชีที่ 2
ลำดับที่
สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
หมายเหตุ
 
สหกรณ์
 
1
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด
 
2
สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด
 
3
สหกรณ์โคเนื้อแม่ทะ จำกัด
 
4
สหกรณ์การเกษตรตำบลจางเหนือ จำกัด
 
5
สหกรณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมลำปาง จำกัด
 
6
สหกรณ์เคหสถานชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว จำกัด
 
7
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จำกัด
 
8
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอแจ้ห่ม จำกัด
 
9
สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด
 
10
สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด
 
11
สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด
 
12
สหกรณ์การเกษตรเวียงทิพย์ จำกัด
 
13
สหกรณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมงาว จำกัด*
 
 
กลุ่มเกษตรกร
 
1
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์วอแก้ว
 
2
กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตำบลวังทอง
 
3
กลุ่มเกษตรกรทำนาร่องเคาะ
 
4
กลุ่มเกษตรกรทำสวนใหม่พัฒนา
 
5
กลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองยาว
 
6
กลุ่มเกษตรกรทำนาวังพร้าว
 
7
กลุ่มเกษตรกรทำนาวังทอง
 
8
กลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมผสานเวียงตาล
 
9
กลุ่มเกษตรกรทำไร่ร่องเคาะ
 
10
กลุ่มเกษตรกรทำสวนวอแก้ว
 
11
กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังใต้*
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์