นายสุวิทย์ อริยะสม

ผู้สอบบัญชี

 

 

นางสาวศรีสมร ปงปัญญา

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

 

สายสอบบัญชีที่ 3

ลำดับที่

สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

หมายเหตุ

สหกรณ์

1

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด  

2

สหกรณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมงาว จำกัด  

3

สหกรณ์โคเนื้อแม่ทะ จำกัด  

4

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอแจ้ห่ม จำกัด  

5

สหกรณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมลำปาง จำกัด  

6

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง จำกัด  

7

สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด  

8

สหกรณ์การเกษตรเวียงทิพย์ จำกัด

 

กลุ่มเกษตรกร  

1

กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตำบลวังทอง  

2

กลุ่มเกษตรกรทำนาวังทอง  

3

กลุ่มเกษตรทำไร่ร่องเคาะ  

4

กลุ่มเกษตรกรทำนาร่องเคาะ  

5

กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังใต้  

6

กลุ่มเกษตรกรทำสวนใหม่พัฒนา  
 

สายสอบบัญชีที่ 3.1 น.ส.ศรีสมร ปงปัญญา

 
  สหกรณ์  

1

สหกรณ์เคหะสถานชุมชนแจ่งหัวริน-สันโค้ง จำกัด  
  กลุ่มเกษตรกร  

1

กลุ่มเกษตรกรทำนาวังพร้าว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์