สายสอบบัญชีที่ 10

ลำดับที่

สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

หมายเหตุ

สหกรณ์

1

สหกรณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมงาว จำกัด  

2

สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด  

3

สหกรณ์ไฟฟ้าโครงการป่าเหมี้ยงแจ้ซ้อน จำกัด  

4

สหกรณ์โคเนื้อแม่ทะ จำกัด  

5

สหกรณ์หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ไม้ทิพย์ช้าง จำกัด  

6

สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด  

7

ร้านสหกรณ์เขลางค์ จำกัด  

8

สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด

 

กลุ่มเกษตรกร  

1

กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตำบลวังทอง  

2

กลุ่มเกษตรกรทำนาวังทอง  

3

กลุ่มเกษตรทำไร่ร่องเคาะ  

4

กลุ่มเกษตรกรทำนาร่องเคาะ  

5

กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังใต้  

6

กลุ่มเกษตรกรทำสวนใหม่พัฒนา  
 

สายสอบบัญชีที่ 10.1

 
  สหกรณ์  

1

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังยาว จำกัด  
  กลุ่มเกษตรกร  

1

กลุ่มเกษตรกรทำนาวังพร้าว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์